O nás - současnost

Ať je léto nebo zima, v Berušce je vždycky prima!

Mateřská škola Beruška má kapacitu 114 dětí, které jsou rozdělené do pěti homogenních tříd.

V současné době jsou všechny třídy plně kapacitně využité. Školu navštěvují děti z Chlumce nad Cidlinou a z okolních obcí. 

Současné předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Cílem naší mateřské školy je vytvořit školu přirozenou a smysluplnou, která respektuje osobnost dítěte, jeho vývojové zvláštnosti a přihlíží k jeho individuálním potřebám a zájmům. Úzce spolupracujeme s rodiči. Snažíme se vytvořit prostředí, kde se děti budou dobře cítit, učit se a plně prožívat svět kolem sebe, kde budou mít chuť poznávat, přemýšlet a tvořit. U nejstarších dětí zkracujeme pobyt na lehátku. Děti, které nespí, poslouchají delší pohádky či klidnou hudbu, potom si hrají  nebo se věnují některé nabízené činnosti.

Náplň dne není náhodná, ale pečlivě a cílevědomě připravovaná učitelkami pro každou věkovou skupinu. Máme zpracovaný svůj Školní vzdělávací program, který jsme nazvali "S Beruškou teď, poznáme svět" a skládá se z deseti hlavních témat. Jednotlivé třídy mají zpracovaný program pro svoji věkovou skupinu dětí.

Vlastní práce s dětmi respektuje osobní dispozice dítěte, to znamená, že s dětmi pracujeme individuálně i v malé skupině.

K podpoře všestranného rozvoje dětí zajišťujeme v rámci prožitkového učení následující aktivity:

 • oslavy MDD na zahradě školy se zábavným programem
 • návštěvu zámku Karlova Koruna
 • dětský karneval v MŠ
 • vítání jara
 • účast na Novobydžovské Mateřince
 • návštěvu Městské knihovny
 • oslavu svátku Den Země
 • výlety - nejen na ukončení školního roku, ale i podzimní nebo předvánoční
 • navštěvujeme divadelní představení v Klicperově domě nebo zveme loutkoherce k nám do MŠ
 • navštěvujeme ZŠ - kamarády v 1. třídě
 • plavecký výcvik v Plavecké škole Hořice
 • školu v přírodě
 • spolupracujeme se ZŠ, ZUŠ, DDM a dalšími institucemi

K prohloubení a utužování vztahů s rodinou organizujeme:

 • třídní schůzku na začátku školního roku a dle potřeby individuální pohovory během celého roku
 • podzimní odpoledne pro děti a rodiče spojené s opékáním
 • vánoční a velikonoční dílny - Mamko, taťko, pojď se mnou tvořit
 • besídky pro rodiče - vánoční a jarní (předškoláci mají jarní besídku v Klicperově domě)
 • pasování na školáky se zábavným programem
 • zábavné odpoledne pro děti a rodiče na závěr školního roku
 • besedu s p. uč. z 1. třídy o školní zralosti - před zápisem do 1. třídy ZŠ

Milí rodiče, je pro nás důležité, aby vaše děti prožily dny v mateřské škole příjemně, aby domů odcházely s takovými prožitky, které naplňují touhu mít kamarády, poznávat okolní svět, objevovat, učit se......

Vždyť: "Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v MŠ" (Robert Fulghum)