GDPR

Informační povinnost o zpracovávání údajů

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Mateřská škola Beruška

Sídlo: Pod Loretou 354/IV, Chlumec nad Cidlinou, 503 51

 IČ: 75017423

 DS: kcvknez

 telefon: 495 485 520, 602 202 620

 e-mail: msberuska@tiscali.cz

Pověřenec pro OÚ:   Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437, úřední dny: neuvedeno

 

Informace o zpracování OÚ:

Mateřská škola je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené na přihlášce, tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození a rodná čísla. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školky a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školky, školském portálu Královéhradeckého kraje, Chlumeckých listech, výstavkách prací ve školce i na veřejnosti a na školním tablu. Na základě školského zákona  jsou údaje poskytovány SPC, PPP, Městský úřad (odbor školství, sociální) a ČŠI. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má  právo kdykoli souhlas odvolat. Školka nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

Kontaktní údaje správce OÚ: Mateřská škola Beruška Chlumec nad Cidlinou, Pod Loretou 460/IV, Chlumec nad Cidlinou, 503 51

Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů: Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437

 

Zdraví vás kolektiv MŠ Beruška